Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Мартин Бояджиев

Т: + 359 2 4283 253
Ф: + 359 2 9621 724
Е: martin_boiadjiev@overgas.bg

1. Име, фамилия: Мартин Минков Бояджиев

2. Дата на раждане: 19.07.1967 г, гр. Плевен

3. Образование:
Средно
1985 г. Математическа гимназия -Плевен.

Висше
Икономическо: 1992 г. Европейски Факултет, специалност "Международно икономическо и научно-техническо сътрудничество"
Техническо: 1993 г. - в Минно-геоложки университет, кат. "Добив и транспорт на нефт и газ".

Изнесено обучение:
1995 Practical Reservoir Simulation, New World Horizon-Inc, USA
1998 Gas Service Engineering, Edinburgh , Scotland
1999 PHARE Проект BG 95.06.01.01 за "Усъвършенстване на професионалното обучение и образование" , София
2006 „Строителство и експлоатация на подземни газохранилища", Москва, Държавна академия по нефт и газ И.М. Губкин

4. Професионален опит:
1997-до сега МГУ "Св. Иван Рилски" - "Транспорт на нефт и природен газ"
2003 -2007 "Газтек БГ" АД- консултант газоснабдяване;
2007-2008 началник отдел „Нови технологии и материали";
2008- до сега н-к отдел „Иновации" , „Газтек БГ" АД
1993-1997 "ПДНГ"-АД, Плевен - технолог "Добив и транспорт нефт и газ"

научно звание:
1996-1999г асистент в Минно-геоложки университет, кат. "Сондиране и добив на нефт и газ".
1999г ст. асистент в Минно-геоложки университет, кат. "Сондиране и добив на нефт и газ".
2006г. до сега гл. асистент в Минно-геоложки университет, кат. "Сондиране и добив на нефт и газ".

Публикации:
Над 25 доклади и публикации в областта на добива и транспорта на природния газ и екологичните му предимства и инфраструктурни проекти за пренос на природен газ;
• Доклади на международни научни конференции в Пекин, Москва, Женева, Виена и др;
• Справочници и учебни помагала в областта на добива и транспорта на природен газ;
• Участие в учебник по "Транспорт , разпределение и използване на природен газ";
• Технико- икономическа оценка на хранилища на природен гад и проекти за разработване на газови находища.

5. Други професионални и обществени дейности
• Участие в работна група по разработване на Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
• Участие в технико-икономически доклади за използването на сгъстен и втечнен природен газ;
• Главен секретар на асоциация "Автомобили на природен газ"
• Експерт в работна група към Европейската икономическа комисия на ООН по проект "Син коридор"
• Европейски делови конгрес;
• Руски газов форум;

6. Проекти:
Опит като участник в международни проекти с УкрНИИГаз , Киев, КубанГазпром, ВННИИГАЗ Русия, Европейската икономическа комисия към ООН, PHARE.

6.1. „Оценка на възможностите за изграждане на подземни газохранилища на територията на република България", с МГУ
6.2. "Blue Corridor Project" UNECE;
6.3. "Ценообразуване и тарифи на природния газ в страни от източна Европа", PHARE

Допълнителни документи
1395576424_opec11.pdf