Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до Национално сдружение на общините в Р България

05/01/2012
Председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев се обърна с писмо към г-жа Гинка Чавдарова, Изп.-директор на Национално сдружение на общините в Р България относно административните тежести, възпрепятстващи развитието на проектите за газификация в страната.

Конкретен повод за писмото са наблюдаваните, съгласно Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2009 година, системни превишавания на пределно допустимата средноденонощна концентрация на фини прахови частици. Някои от действащите общински актове пряко или косвено задълбочават този проблем. Според г-н Дончев на местно ниво се създава регулаторна рамка, която поставя в неравностойно положение газификацията на домакинствата спрямо останалите дейности по предоставяне на отоплителна енергия.

Председателят на БАПГ споменава, че един от основните инструменти за постигане на целите на Енергийната стратегия на Р България е поощряването на замяната на нискоефективни технологии за производство, пренос, преобразуване на енергия с директно използване на природен газ при крайните потребители. Той добавя, че  проектите, насочени към инвестиране в незамърсяващи технологии, каквито са инфраструктурите за газоразпределение, могат да бъдат в полза за всяка община в множество аспекти. В писмото той заявява готовността на БАПГ за началото на един нов, конструктивен диалог между Асоциацията и Сдружението на общините.

Приложено ще намерите пълния текст на писмото.