Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Доклад на тема "Влияние на температурата на околната среда върху точността на измерването на разхода на газ за битови потребители"

17/06/2016

В началото на м. юни 2016 г. колегите от "Български газов център" ЕАД представиха на вниманието на членовете на БАПГ последната своя разработка на тема "Влияние на температурата на околната среда върху точността на измерването на разхода на газ за битови потребители и възможности за коректно мерене".


Докладът представя един актуален проблем, свързан с коригиране на обема на използвания  природен газ в битовия сектор и зависимостта на коефициентите определящи обема на газа. Както е известно, при постоянно налягане, обема на газа се променя с 0,34% на всеки градус температура, което се отразява при измерването на обема с диафрагмени разходомери. Целта на изследването е да се определи обща зависимост за температурата на газа и връзката между температурата и потреблението на газ.

За изследване и установяване на реалните параметри на газа, отчитан при продажбата на един битов консуматор колегите от "Български газов център" ЕАД изградиха опитна установка с два електронни коректора по температура и налягане, свързани към диафрагмен обемен разходомер, като единия измерва температурата на газа, а другия – температурата на околната среда. В разстояние на четири месеца беше заснето почасовото потребление, както и температурата на газа и околния въздух при 3 разходомера тип G4. В резултат на направените измервания е установено следното:

-          Температурата на газа, при която се измерва обема, почти точно следва температурата на околната среда и няма връзка с температурата на почвата;

-          Консумацията на газ е обратно пропорционална на температурата на околната среда;

След направен анализ са оформени следните заключения:

  • коректно отчитане на количеството газ може да стане с разходомери с вградена температурна компенсация;
  • при разходомери без температурна компенсация с известно приближение може да се отчита разхода, като се въведе коефициент, отчитащ влиянието на околната температура, като този коефициент се определя ежедневно и е съобразен с разхода като функция на външната температура;
  • критичен момент е зависимостта на потреблението от външната температура, както и съществената промяна на температурата и потреблението в рамките на денонощието.

Пълният текст на доклада може да намерите в секцията за членове или да закупите от "Български газов център" ЕАД (boyadjiev@bgc.bg).