Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Георги Николов

Т: + 359 2 4283 370
Ф: + 359 2 9621 724
Е: georgi_nikolov@overgas.bg

През 1971 г. Завършва руския държавен университет по нефт и газ „И. М. Губкин" по специалност „Проектиране и експлоатация на газонефтопроводи, нефтобази и газохра¬нилища". През 1976 г. Защитава кандидатска дисертация. От 1977 г. работи като ръководител направление „Транспорт на нефта и газа" в БРВ „Нефт и газ", по-късно е привлечен като експерт-консултант по проекта за използване на природния газ в Сирия към „Газстроймонтаж" АД. Висшата Атестационна Комисия му присъжда през 1980 г. научното звание „старши научен сътрудник втора степен", а през 1989 г. - званието „доцент". Действителен член е на Международната академия за технологични науки. В периода 1992 - 1994 г. е председател на съвета на директорите на националната нефтена компания „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен. От 1993 г. работи в „Овергаз ИНК." АД като консултант, началник-отдел, директор по управлението на качеството, а от 1998 г. е главен секретар на дружеството. От 1994 г. е Председател на Техническия комитет - 60 „Газоснабдяване и газопотребление" към Българския институт за стандартизация.
 
От 1990 г. преподава дисциплините „Промишлена и битова газификация", „Транспорт и съхраняване на нефт и газ", „Хидравлика" и др. в Минно-геоложкия университет „св. Иван Рилски" - София и в русенски университет „Ангел Кънчев". Автор е на 4 учебни пособия, 5 изобретения и над 95 публикации в страната и в чужбина.