Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Анна Георгиева Прешелкова

А: гр. София

Т: +359 2 42 83 405

Ф: +359 2 9621 724

Е:  Anna_Preshelkova@overgas.bg

През 2005 г. завършва Университет за национално световно стопанство, гр. София, Магистър Финанси, с специализация „Корпоративни финанси“. От 2007 година работи в Група Овергаз. Кариерата си започва специалист в разработването на нови проекти към дирекция Стратегически маркетинг и планиране. Година по-късно вече е старши експерт Проектно финансиране. В периода 2010-2014 година е мениджър на процес „Разработване на нови проекти“. От 2014 година заема позиция Заместник- изпълнителен директор „Корпоративни финанси“ на „Овергаз Инк.“ АД, а от 2015 година и на „Овергаз Мрежи“ АД.

Част от отговорностите по осигуряване на финансова стабилност и ликвидност на Групата Овергаз, включват: координация на стратегически партньорства, одобряване финансови модели за оценка на проекти по сливания и придобивания; контролиране на договори с банкови институции. В обхвата на ежедневните задължения са финансово планиране и отчитане, управление на парични потоци, управление на дълготрайни материални активи, контрол на себестойност, цени и ценообразуване, събиране на вземания.

Специализира е и притежава сертификати за управление на проекти в областта на енергетиката и околната среда, финансовото счетоводство, финансовото моделиране, мениджмънт, търговия с природен газ и други.

Участва в проект по Подземна въглищна газификация, финансиран през 2012 г. със средства на европейски съюз.

Предстои защита на докторска степен към Минно-геоложки университет на тема „Икономическа ефективност на инвестиции в газова инфраструктура“.

Владее английски език, ползва немски и руски език.