Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Проект за ускорено изграждане на инфраструктура за декарбонизация на българската икономика

16/10/2023

На извънредно заседание, проведено на 09.10.2023 г., Управителният съвет на Българска асоциация „Природен газ“ /БАПГ/ разгледа проект, който по същество е решение на всички проблеми, свързани с изискванията за декарбонизация.

Българската икономика използва 3,5 пъти повече енергия за производство на единициа БВП в сравнение със средното ниво за ЕС. Тя е емитира и най-много парникови газове за същата единица. Тези два неприятни факта отреждащи последните места на България в ЕС могат да бъдат променени чрез намаляване на загубите на първична енергия (55 % днес). Това ще доближи България до средните нива на страните членки на ЕС, ще направи въглеродната неутралност въвзможна в България в обозрим период. Оптималното решение за намаляване на загубите на първична енергия е всяка технология, която позволява директното използване на първичната енергия като крайна – децентрализираното производство и използване на крайна енергия. В този смисъл газификацията е безалтернативна мярка. Конвенционалната газификация (в периода на преход към въглеродно неутрални технологии), в комбинация с декарбонизационния потенциал на съвременната газова инфраструктура е най-подходящото икономически ефективно решение.

България като страна членка на ЕС е поела ангажимент в определен срок да преустанови нетното емитиране на въглеродни емисии от въглищните централи. Генерално подходите за това са два – извеждане от експлоатация или компенсиране с въглеродни спестявания. Оптимален сценарий, който да позволи компенсирането на всички ефекти от мерките за изпълнение на тези ангажименти в т.ч. потенциален недостиг на енергия, увеличаване на разходите за енергийно снабдяване и съкращаване на хиляди работни места) при минимални разходи и негативни ефекти в икономически, социален, демографски и екологичен аспекти е бързо развитие на инфраструктура подходяща за пренос както на природен газ, така и на зелен водород и биометан.

Проектът, разгледан и одобрен от асоциацията  не предвижда никакъв публичен финансов ресурс, който да се инвестира в инфраструктура, а само грантови средства, с които да бъдат подпомогнати и крайните потребители на енергия.

Ползите от проекта:

  • 10 000 нови устойчиви работни места, в т.ч. за кадри с висока квалификация;
  • Годишни Икономии на 5 600 ГВтч крайна и 6 700 ГВтч първична енергия;
  • Спестяване на разходи за енергия на крайните потребители - 2 млрд. лв. год. годишно;
  • Спестяванe на 5.6 млн. т СО2 годишно, което е една четвърт от въглеродния отпечатък на българската енергетика днес;
  • Намаляване на фините прахови частици отделяни в градска среда с 28 000 тона годишно, което се равнява на стотици хиляди спасени човешки живота;
  • Създаване на потенциал за нова инфраструктура за декарбонизация в транспортния сектор.

Проектът за допълнение на Плана за възстановяване и устойчивост, изработен и одобрен от УС на БАПГ е изпратен до Министър председателя академик Денков, Министъра на финансите и Министъра на енергетиката, а също така и до други компетентни институции.